ptrmhar

Si Ambo na isang negosyante ay nagkaroon ng malubhang karamdaman. Habang nagaagaw-buhay sa ospital ay kanyang hinanap isa-isa ang kanyang mga mahal sa buhay. Wika n’ya, “Iska, asawa ko, nasaan ka?” Sagot ni Iska, “Ambo nandito ako sa iyong ulunan.”

“Si Rodel, ang panganay natin, nasaan siya?” tanong ni Ambo. “Nandito po ako daddy sa inyong kanang kamay,” sagot ng panganay. “Si Allan, nasaan siya?” “Daddy nandito po ako sa inyong kaliwang kamay,” sagot ng pangalawang anak.

“Ang aking bunso, nandito ba rin siya?” Siyang bukas ng pinto at tamang-tama ang dating ng bunso. “Daddy nandito po ako!” Wika ni Ambo, “Nandito kayong lahat. Eh sino ang tao sa tindahan?”

When someone is at the point of life and death, thinking of his possessions seems to be a foolish thing, because it is already irrelevant in his final destination.
Since this is the fate that awaits all human beings, it is of paramount importance to work for things that will last for eternity, such as winning souls for Jesus. That’s why Jesus has appointed us to go and bear fruit–fruit that lasts. (John 15:16)May this simple truth encourage us to continue the work of connecting and winning souls for God.

Connecting with the lost,

Pastor Mhar Contemprato

 Views: 9